มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในรร.

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน

  1. จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในโรงเรียนให้แก่บุคลากร
  2. ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักถึงผลร้ายต่อการทุจริตต่อหน้าที่
  3. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้โปร่งใสเป็นธรรม
  4. เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนได้แสดงความคิดเห็นและนำความคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
  5. บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาล