ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของบุคลากรในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563

 

 ลำดับ  เรื่องที่ร้องเรียน  

จำนวนครั้ง

 

 

หมายเหตุ

 

1 ทีวีชำรุดเสียหาย 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ

 

2 ร้านค้าในโรงเรียน 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ

 

 

 

 

 

 

   
  รวม 2