ประวัติผู้อำนวยการ

ประวัติผู้อํานวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ประวัติส่วนตัว
       นาง สุนิพา ไชยหงษ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์) สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร วัน เดือน ปีเกิด : วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘
อายุ ๕๓ ปี วัน เดือน ปีเกษียณอายุราชการ : วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ : เลขที่ ๑๗๐ หมู่
6 ตําบล ธาตุนาเวง อําเภอ เมือง จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๗๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ :
022438565 E-mail : addsunipa@gmail.com

ประวัติการศึกษา
     ๑.ปริญญาตรี คุณวุฒิ ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปี พ.ศ.๒๕๒๘
     ๒.ปริญญาโท คุณวุฒิ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม) สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
     ๓.ปริญญาโท คุณวุฒิ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาวิชา บริหารการศึกษา สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปี พ.ศ.๒๕๕๖

ประวัติการรับราชการ
     ๑. ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา จ.สกลนคร ตั้งแต่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
     ๒. ผู้อํานวยการโรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ จ.สกลนคร ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
     ๓. ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จ.สกลนคร ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
     ๔. ครู โรงเรียนร่มเกล้า จ.สกลนคร ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
     ๕. ครู โรงเรียนโพนพิทยาคม จ.สกลนคร ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
     ๖. ครู โรงเรียนโคกเจริญวิทยา จ.ลพบุรี ตั้งแต่ ๘ กันยายน ๒๕๓๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๓๖