การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  1. ศึกษาโครงการ เพื่อทราบงบประมาณ
  2. มีรายละเอียดของงบประมาณที่ชัดเจน ถูกต้อง
  3. ใช้งบโดยไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
  4. สามารถตรวจสอบงบประมาณได้
  5. โครงการบรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้