นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารบุคลากรถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2) เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่
รับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3) เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ความก้าวหน้า ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ

เป้าหมาย

1) บุคลากรทุกคนได้รับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2) บุคลากรทุกคนมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ทางราชการและผู้เรียน