การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  1. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และความรอบคอบเกี่ยวกับงบประมาณ
  2. ใช้จ่ายเกินงบประมาณที่กำหนด
  3. งบประมาณที่ใช้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนรวม
  4. ไม่มีหลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง
  5. ไม่ยอมรับการตรวจสอบ