ติดต่อ

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯตั้งอยู่เลขที่ 658/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร                    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โทร 02 243 8565 โทรสาร 02 241 1581  

e-mail : school_tp2553@hotmail.com,

website :  www.tp-school.ac.th.

Facebook : https://www.facebook.com/DP1Watbot/