หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม