ฝ่ายบริหาร

นางสุนิพา ไชยหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์ : 022438565
E-mail : 

นางเตือนใจ รงค์โสภณ
ครู ชำนาญการพิเศษหัวหน้า กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 022438565
E-mail : 

นางรัตนา สาแหรกทอง
ครู ชำนาญการพิเศษหัวหน้า กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 022438565
E-mail : 

นางสุาวเอมอร รัตนมหาวงศ์
ครู คศ.1 หัวหน้า กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โทรศัพท์ : 022438565
E-mail : 

นางสาวรุจิรา บุตรนาม
ครู ชำนาญการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

โทรศัพท์ : 022438565
E-mail :