สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

พระตราสัญลักษณ์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารเป็นพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. ประดิษฐานเหนือข้อความ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ความหมายของโรงเรียน

การพัฒนาการศึกษา จากประเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ปรัชญาประจำโรงเรียน

มีคุณธรรมนำความรู้ เชิดชูงานพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นโรงเรียนต้นแบบสืบสานงานพระราชดำรัส

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. สืบสานงานพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย

สำนึกในความเป็นพลเมืองไทย รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

3. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญกตเวที รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีความสุข

5. บริหารจัดการศึกษาให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

อัตลักษณ์

เทิดทูนสถาบัน สืบสานงานของพระราชดำริ

เอกลักษณ์

ยุวชนคนดีทีปังกร

อักษรย่อโรงเรียน

ท.ป. ขนาดความสูง 1.5 ซม. สีน้ำเงิน ปักอยู่บนด้านขวาของเสื้อนักเรียน

เป็นพระนามย่อ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

สีประจำโรงเรียน “ สีฟ้าแก่ – ฟ้าอ่อน ”

สีฟ้า หมายถึง ความเข้มแข็ง ความอดทน ความกล้าหาญ ความเสียสละ เป็นสีท้องฟ้าที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเป็นสีแห่งจักรวาล

และเป็นสีประจำ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนให้มีคุณภาพ ยังความปลาบปลื้มมาสู่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า

สีฟ้า จึงหมายถึง การพัฒนาการศึกษาจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

เป็นการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด พัฒนาอย่างยั่งยืน

ธงประจำโรงเรียน “ ฟ้าอ่อน – ฟ้าแก่ ”

ค่านิยมร่วม(Value) “ สืบสานสายใยรักแห่งครอบครัว ”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน “ต้นสาละ” เป็นต้นไม้ที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงปลูกเป็นที่ระลึกเนื่องในวันเสด็จฯ เปิดป้ายชื่อ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2552