หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
แผนปฏิบัติการปี 2561
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์

 

   
มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูพระปณิธาน สืบสานสายใยรัก

  : :    ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลติดต่อ     20-10-2014 12:03
   
 

ข้อมูลทั่วไป

               โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  เดิมชื่อ โรงเรียนวัดโบสถ์  ตั้งอยู่เลขที่ 658/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

โทร 02 243 8565 โทรสาร 02 241 1581  

e-mail : school_tp2553@hotmail.com,

website :  www.tp-school.ac.th.

Facebook : www.facebook.com/DPKWatbot 

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6