หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
แผนปฏิบัติการปี 2561
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์

 

   
มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูพระปณิธาน สืบสานสายใยรัก

  : :    ข้อมูลโรงเรียน เพลงมาร์ชโรงเรียน     29-11-2012 15:13
   
 

                         มาร์ชโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ


                           โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์             วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์ฯ

           งานโครงการพระราชดำริชี้ทางนำ                  บนหลักธรรมความพอเพียงอย่างสร้างสรรค์

                           อักษรย่อ ท.ป. เทิดพระนาม             ทั่วเขตคามงามล้ำเลิศเชิดชูสถาน

           ตราสัญลักษณ์ ม.ว.ก. พระราชทาน                 เป็นมิ่งขวัญด้วยทรงพระมหากรุณา

                          *ธงฟ้าแก่ ฟ้าอ่อน โบกไสว                มุ่งก้าวไกลเป็นต้นแบบพัฒนา
 
           ต้นสาละสูงเด่นเป็นสง่า                                    แหล่งศึกษานำประชาธิปไตย

                          ร่วมสืบสานสายใยรักแห่งครอบครัว  รู้รอบตัวอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

          รักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย             ดำรงไว้ด้วยความจงรักภักดี