หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
แผนปฏิบัติการปี 2561
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์

 

   
มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูพระปณิธาน สืบสานสายใยรัก

  : :    ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)     11-05-2012 13:39
   
 

 

 รายงานผลการใช้ภาพสามมิติ (Pop-up)
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน
 ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554
 
 
 
 
 
 
 
 
นางรัตนา   สาแหรกทอง
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 
ขอเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุเทพมหานคร                             
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

 

ชื่อเรื่อง           ภาพสามมิติ (Pop-up) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
ผู้วิจัย              นางรัตนา สาแหรกทอง
โรงเรียน          โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หหหหหหหหหหเสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                      กระทรวงศึกษาธิการ
                                                        
ปีที่พิมพ์          2554
บทคัดย่อ
 
            รายงานผล การใช้ภาพสามมิติ (Pop up) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านของเด็กชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของภาพสามมิติ (Pop-up) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 80/80 และ 2)
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านออกเสียงของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ
ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างคือเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 30 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย ภาพ
สามมิติ (Pop - up) แบบประเมินคุณภาพของภาพสามมิติ (Pop - up)  แผนการจัดประสบการณ์และแบบสังเกตการอ่านออกเสียง แบบแผนของการ
ทดลอง คือแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design) ผู้รายงานใช้เวลาในการดำเนินการ
1 ภาคเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพของภาพสามมิติ (Pop up) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
E1/E2 80/80 และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้ t-test (Dependent Samples) 
            
            ผลการวิจัย พบว่า
            1. ภาพสามมิติ (Pop-up) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2                     
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
E1/ E2 80/80  

           2. เด็กที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ภาพสามมิติ (Pop-up) มีคะแนนความสามารถทาง
การอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ดาวโหลดไฟล์