หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
แผนปฏิบัติการปี 2561
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์

 

   
มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูพระปณิธาน สืบสานสายใยรัก

  : :    ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์     17-04-2012 15:25
   
 

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

โดยใช้โจทย์ปัญหาคำกลอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 

 

 

 

 

 

นางเตือนใจ รงค์โสภณ

 ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 

ขอเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ

  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

  

 

ชื่อผลงาน     รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้แบบฝึกทักษะกลอนโจทย์ปัญหา
                สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  

ผู้รายงาน      นางเตือนใจ รงค์โสภณ

หน่วยงาน     โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ในพระราชูปถัมภ์

                สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                            

                ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่รายงาน    พ.ศ. 2555

                                   บทคัดย่อ

             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแบบฝึกทักษะกลอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะกลอนโจทย์ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (3) ศึกษาถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกลอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนทีปังกรวิทยพัฒน์ (วัดโบสถ์)

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 37 คน ได้มาโดยการแบบเฉพาะเจาะจง
(
Purposive Sampling) ใช้การทดลองกลุ่มเดียว โดยการเก็บข้อมูลก่อนเรียนและหลังเรียน (One group
pretest – posttest design)
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ (1) แบบฝึกทักษะกลอนโจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (3) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกลอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
คือ การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (
t-test)

            ผลการศึกษาพบว่า (1) แบบฝึกทักษะกลอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพ
82.04/81.71 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
แบบฝึกทักษะกลอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ
กลอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
  ในระดับมากที่สุด

 

 

                                  คลิกเพื่อดาวน์โหลด