หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
แผนปฏิบัติการปี 2561
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์

 

   
มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูพระปณิธาน สืบสานสายใยรัก

  : :    ข้อมูลโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา     04-08-2011 06:52
   
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

 นางเพ็ญศรี  กรุณี

ประธานกรรมการ

2

 นางดารณี  มีผิว

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3

 นางจงรักษ์  บัวรัษฏ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

4

 นายสมพงษ์  ผุยสาธรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

5

 นางสุมามาลย์  วรรณดิลก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6

 นายสานิต  ผ่องใส         

ผู้ทรงคุณวุฒิ

7

 จ.ส.ต.บุญทวน  สุขแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิ

8

 ดต.พัฒนา  เทศไทย

     ผู้แทนผู้ปกครอง

9

 นางนงนุช  เทียมณรงค์

   ผู้แทนศิษย์เก่า

10

 ร.ต.ท. มานิตย์  บัวศรี

  ผู้แทนผู้ชุมชน

11

 นายสิทธิชัย  ลิ่วเวหา      

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12

 นางอรนุช  วงษ์ประยูร 

ผู้แทนครู

13

 พระมหาพงษ์เพชร  ธีรปญฺโญ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

14

 พระประวิทย์  โชติธมฺโม

 ผู้แทนองค์กรศาสนา

15

ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรรมการและเลขานุการ