หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
แผนปฏิบัติการปี 2561
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์

 

   
มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูพระปณิธาน สืบสานสายใยรัก

  : :    ข้อมูลโรงเรียน วัตถุประสงค์     04-08-2011 07:16
   
 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน คือ

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

2. เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษา

         ความหมายของโรงเรียน

การพัฒนาการศึกษา จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

         ปรัชญาประจำโรงเรียน

มีคุณธรรมนำความรู้ เชิดชูพระปณิธาน  สืบสานสายใยรัก

         ปณิธาน “ สืบพระปณิธาน  สานงานพระราชดำริ