หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
แผนปฏิบัติการปี 2561
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์

 

   
มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูพระปณิธาน สืบสานสายใยรัก

  : :    ข้อมูลโรงเรียน ประวัติผู้อำนวยการ     24-02-2015 19:05
   
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

       ประวัติการศึกษา :

             ๑.ปริญญาตรี  คุณวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

                       สถาบันที่สำเร็จการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ.๒๕๒๘

      ๒.ปริญญาโท  คุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม) สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน

                        สถาบันที่สำเร็จการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ปี พ.ศ.๒๕๕๓

      ๓.ปริญญาโท  คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาวิชา บริหารการศึกษา

                        สถาบันที่สำเร็จการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปี พ.ศ.๒๕๕๖

       ประวัติการรับราชการ :

              ๑.   ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ตั้งแต่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน

      ๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา จ.สกลนคร ตั้งแต่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

      ๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ จ.สกลนคร ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

      ๔. ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จ.สกลนคร  ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

      ๕. ครู โรงเรียนร่มเกล้า จ.สกลนคร  ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

      ๖. ครู โรงเรียนโพนพิทยาคม จ.สกลนคร  ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕

      ๗. ครู โรงเรียนโคกเจริญวิทยา จ.ลพบุรี  ตั้งแต่ ๘ กันยายน ๒๕๓๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๓๖

       ผลงานโดยย่อ :

      ๑. ปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

      ๒. ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำของเขตพื้นที่การศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ

      ๓. ปี ๒๕๕๘  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น  สาขาภาษาอังกฤษ จากสำนักงานคุรุสภา

      ๔. ปี ๒๕๕๘ สอบคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ภาค ก.ได้คะแนนสูงสุดในจังหวัดสกลนคร และ คะแนนรวมกลุ่มทั่วไปได้ลำดับที่ ๓

      ๕. ปี ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา จากสำนักงาน สกสค.

              ๖. ปี ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลผู้ประสบผลสำเร็จด้านการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา                    จากสำนักงาน สกสค.