หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
แผนปฏิบัติการปี 2561
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์

 

   
มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูพระปณิธาน สืบสานสายใยรัก

  : :    ข้อมูลโรงเรียน ประวัติความเป็นมา     04-08-2011 08:16
   
 

ประวัติความเป็นมา

               โรงเรียนวัดโบสถ์ เดิมเป็นโรงเรียนที่วัดจัดดำเนินการมาก่อน โดยอาศัยศาลาการเปรียญ
เป็นสถานที่เรียน ต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงมาขอดำเนินการต่อ

              10  มีนาคม 2475 เริ่มเปิดสอนครั้งแรกตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา อาคารเป็นไม้ 2 ชั้น 6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 70 คน ครู 7 คน

              พ.ศ. 2510 โรงเรียนเข้าโครงการทดลองเลื่อนชั้นโดยมีการทดสอบปลายปีเป็นบางชั้น

              พ.ศ. 2514 เปิดสอน 2 ผลัด ในชั้นประถมปลายเปิดทำการสอน 21 ห้อง มีครู 39 คน นักเรียน 800 คน

              พ.ศ. 2517  สร้างอาคารต่อเติมเป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น เพิ่มอีก 12 ห้องเรียนใช้งบประมาณ 2,497,100 บาท

              พ.ศ. 2520  โรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นปีต่อเนื่องที่ทาง
กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศใช้หลักสูตร 2521

              พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนประถมศึกษาที่ยกฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษากลับมา
สอนระดับประถมศึกษา และประกาศให้ใช้หลักสูตรใหม่ให้สอนระดับประถมศึกษา 6 ปี

              พ.ศ. 2549 เป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน และได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพสถานศึกษา (สมศ
.) ในระดับ ดีมาก

              13 กันยายน 2549 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนวัดโบสถ์เป็นการส่วนพระองค์ตามพระประสงค์ที่จะพัฒนาโรงเรียนวัดโบสถ์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

              28 กันยายน 2549 นางเพ็ญศรี กรุณี  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

              25 พฤศจิกายน 2549  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียนวัดโบสถ์ไว้เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร

              13 มกราคม 2550 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ โรงเรียนวัดโบสถ์

ว่าทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

              พ.ศ. 2551 สร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น และอาคารป้อมตำรวจ บ้านพักภารโรง

เงินงบประมาณ จำนวน 7,360,000 บาท ปรับปรุงอาคาร ห้องประทับและห้องประชุมเล็กด้วยเงิน
งบประมาณ จำนวน 3,913,600 บาทโดยปรับปรุงห้องประสบการณ์ทางภาษาเดิมและห้องอนุบาล 1

              พ.ศ. 2552  ปรับปรุงตกแต่งภายในพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่  
และห้องสมุดอาคารอเนกประสงค์
3 ชั้น เงินงบประมาณ จำนวน 7,500,000บาท
              จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และสาระหลักสูตร
ท้องถิ่นเขตดุสิต ตามกรอบสาระหลักสูตรท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต
1 โดยจัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1- 6 จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 
2551

              พ.ศ. 2553  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  และระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

              พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องจุดเน้นของสถานศึกษา และตามนโยบาย Excellent Schools
ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล ทั้งด้านวิชาการ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ
และด้านการบริหารทั่วไป ตลอดจนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาโรงเรียนจนเป็นที่สนใจมีผู้มาศึกษา
ดูงานหลายหน่วยงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการพระราชทานธนาคารขยะรีไซเคิล สายใยนักแห่งครอบครัว
และห้องสมุดคุณภาพ

              พ.ศ. 2554 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพัฒนาโรงเรียนเป็นไปตาม
พระราชประสงค์ครบถ้วน  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
และขยายผลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

              พ.ศ. 2555 โรงเรียนพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ ทั้งด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรู้การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่นและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อย่างเป็นรูปธรรม

              พ.ศ. 2556 โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนจิตรลดา
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามพระปณิธานโครงการ
ครูดี อัญมณีทีปังกร ของโรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ฯ

              ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปฐมวัย จัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี (Montessori) ระดับชั้นอนุบาล จุดหมายหลักของการสอนแบบมอนเตสซอรีนั้น คือเด็กจะเรียนได้ดีที่สุด โดยการอนุญาตให้เด็กได้ค้นพบสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง การฝึกฝนทางด้านประสาทสัมผัสด้วยการทำงานด้วยมือ เป็นสิ่งสำคัญประการแรก ครูและผู้ปกครองไม่ควรบังคับให้เด็กทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ การให้รางวัลและการลงโทษควรต้องยกเลิกไป และระเบียบวินัยควรเกิดมาจากความเป็นอิสระของเด็ก และแรงผลักดันที่เด็กทำให้เกิดขึ้นเองจากตัวของเด็กเอง และพัฒนาการทั้งความคิด สังคม อารมณ์ จิตใจ และกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย

              ปัจจุบันโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประมาณ 3 กิโลเมตร จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลางอัตราการเจริญเติบโตมีแนวโน้มค่อนข้างสูง เพราะโรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น การคมนาคมสะดวก ฐานะของประชาชนในชุมชนโดยทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย และประกอบธุรกิจต่าง ๆ นักเรียนบางส่วนเป็นบุตรของข้าราชบริพาร เป็นบุตรของลูกจ้างที่มาทำงานกับเจ้าของกิจการในชุมชนใกล้โรงเรียน ซึ่งจะมาจากต่างจังหวัดเป็นส่วนมาก แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ประการใด นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนมาตลอด